3 tysiące złotych na dodatkowe patrole w Gorzowie Śląskim

3 tysiące złotych na dodatkowe patrole w Gorzowie Śląskim

Burmistrz Gorzowa Śląskiego przekazał środki finansowe na dodatkowe służby dla praszkowskich policjantów. Funkcjonariusze kierowani będą między innymi w miejscach występowania problemów oraz konfliktów społecznych zgodnie z występującym w tym zakresie zapotrzebowaniem społecznym.

W poniedziałek 20 kwietnia Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie mł. insp. Tomasz Kubicki oraz Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.

Istotą porozumienia jest powołanie dodatkowych patroli Policji, w ramach których policjanci w czasie wolnym od służby będą podejmować czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

Burmistrz przeznaczył na ten cel środki finansowe w kwocie 3 tysięcy złotych.

Do głównych zadań policjantów pełniących służbę w ramach porozumienia należeć będzie w szczególności:

– ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

– ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym,

– kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

– zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla obowiązującego porządku i norm prawnych,

– zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie się młodzieży w tym nieletnich w godzinach wieczoronych i nocnych oraz przeciwdziałanie przejawom wandalizmu.

*- Informacja i zdjęcia: KPP Olesno.

Podziel się