Rozliczenie PIT 2017 opodatkowanie przychodów z wynajmu

Rozliczenie PIT 2017 opodatkowanie przychodów z wynajmu

Jeśli podatnik zdecyduje się na wynajęcie komuś swojego mieszkania, musi pamiętać że dochody uzyskane z tego tytułu ,zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu i rozliczeniu w PIT 2016 .Wysokość podatku uzależniona jest jednak od rodzaju wynajmu, czyli tego, czy jest on realizowany w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, czy jest to najem prywatny.

W tym tekście zawarte są informacje dotyczące najmu prywatnego. Wynajmujący mają możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem 8,5% lub według skali podatkowej – 18% lub 32%. (na podstawie www.pitax.pl). Wszystkie osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu (cały czas chodzi tu o najem ale także dzierżawę i poddzierżawę  prywatną, czyli realizowany poza prowadzoną działalnością gospodarczą) mogą odprowadzać do urzędu skarbowego  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W takim wypadku rozpoczynający osiąganie przychodów z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego, muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o podatku dochodowym, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Musi to się jednak stać nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Przy wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania, podatek odprowadzamy od całego przychodu, nie możemy pomniejszyć go o koszty uzyskania przychodu.

Ryczałt wpłacamy co miesiąc lub co kwartał do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania PIT-28 , czyli do 31 stycznia. W przypadku, gdy najemca opóźnia się z opłatą czynszu, to podatek odprowadzamy za ten miesiąc, w którym rzeczywiście otrzymaliśmy czynsz.

W PIT-28 lub PIT 28 online wykazujemy uzyskane dochody z najmu oraz należny ryczałt. Odliczamy również przysługujące nam ulgi  W bezpieczny i przyjazny sposób rozliczymy PIT internetowo przechodząc przez program pit 2017 online.

W PIT-28 nie można rozliczyć się razem z małżonkiem ani odliczyć ulgi na dzieci.  Ale jeżeli nasz małżonek składa PIT-37 lub PIT-36  to możemy rozliczyć się razem, mimo że my rozliczamy najem prywatny na PIT-28.Podatnicy czerpiący dochód z wynajmu mieszkania są zobligowani do zapłacenia podatku jedynie od faktycznie otrzymanych przychodów, czyli od czynszu za wynajem, który został określony w zawartej z najemcą umowie. Wszelkie opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę nie stanowią przychodu wynajmującego, ponieważ w ich zakresie pełni on tylko rolę pośrednika pomiędzy najemcą a dostawcą np. prądu, czy gazu.

Wynajem mieszkania stanowiącego współwłasność małżonków

Gdy wynajmowane mieszkanie należy do obojga małżonków, wówczas każde z nich odrębnie w rocznym zeznaniu PIT lub PIT online powinno rozliczyć dochód z wynajmu w części proporcjonalnej do prawa udziału w zysku czerpanego z wynajmu wspólnego mieszkania. Aby najem mógł być rozliczony tylko przez jednego z małżonków, należy złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał podatek z najmu.

Zwolnienie z podatku za wynajem

Jeżeli mieszkamy na wsi, w gospodarstwie rolnym i zdecydujemy się na wynajem mniej niż 6 pokoi nie musimy płacić podatku od wynajmu.

Podziel się