• Home »
 • Ogłoszenia publiczne »
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnej „ogródka piwnego” w obrębie rynku miejskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnej „ogródka piwnego” w obrębie rynku miejskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gminnej „ogródka piwnego” w obrębie rynku miejskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dzierżawę nieruchomości gminnej  „ogródka piwnego”

w obrębie rynku miejskiego

 przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za dzierżawę części działki o pow. około 120 m2 stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej w Oleśnie w obrębie Rynku, oznaczonej numerem geodezyjnym 2523 o powierzchni całkowitej 0,4758 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00039047/5, uzbrojonej w przyłącze wodno–kanalizacyjne i elektryczne, z przeznaczeniem na urządzenie „ogródka piwnego”, zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik ogłoszenia.

       Okres trwania dzierżawy:

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2018 roku

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2019 roku

od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2020 roku.

W pozostałych okresach roku Dzierżawca zobowiązany będzie do usunięcia „ogródka piwnego” z terenu Rynku miejskiego, lub opłacania czynszu dzierżawnego za grunt pod postawionym pawilonem.

Pożądane godziny otwarcia ogródka w dni powszednie: do godz. 2200.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

 1. ustawienia oraz obsługi „ogródka piwnego” na terenie określonym przez Wydzierżawiającego wg załączonej mapy sytuacyjnej,
 2. ogrodzenia ogródka piwnego płotkiem dekoracyjnym,
 3. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ogródka piwnego i terenie bezpośrednio przyległym,
 4. udostępnienia lub urządzenia własnym kosztem i staraniem w obrębie ogródka toalet dla personelu i dla klientów w godzinach otwarcia ogródka piwnego (ustawienie TOI-TOI jest niedopuszczalne). Szczegółowe zasady udostępnienia i funkcjonowania toalet Oferent powinien uzgodnić z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnie.

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni, zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 23/08 Burmistrza Olesna z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych wynosi   8,00 zł netto miesięcznie.

Końcowa stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania czystości i wywozu śmieci, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności, które w całości obciążają Oferenta.

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość – w uzasadnionych przypadkach – do zmiany okresu użytkowania „ogródka piwnego” jak i zwiększenia powierzchni przeznaczonej do dzierżawy. Czynsz dzierżawny za dodatkową powierzchnię zostanie wówczas naliczony w drodze negocjacji.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie pisemnej oferty (w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – ogródek piwny”), która powinna zawierać:

 1. minimalną miesięczną kwotę brutto za wydzierżawienie 1 metra kwadratowego terenu pod ogródek piwny o pow. około 120 m2,
 2. dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną lub wizualizację wyglądu ogródka piwnego, który zamierza ustawić,
 3. w przypadku osób fizycznych – wydruk z CEIDG oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej (NIP, REGON itp.),
 4. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo,
 5. dowód wpłaty wadium.

            Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2017 roku o godz. 930

Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w tym samym dniu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 w sali nr 114 (I piętro) o godz.  1000.

Prace komisji przetargowej będą polegały na:

 1. publicznym otwarciu złożonych ofert i sprawdzeniu ich kompletności – część jawna;
 2. ocenie złożonych propozycji urządzenia ogródka piwnego i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu Oferentów do dalszych czynności – część niejawna;
 3. przyjęciu złożonych propozycji stawek czynszu dzierżawnego lub też – jeżeli zaproponowane przez Oferentów kwoty nie spełnią oczekiwań komisji – przystąpienie do licytacji ustnej – cześć jawna;
 4. rozstrzygnięciu przetargu – część jawna.

Wadium w wysokości 3 542,40 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownego przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21 w pokoju 103 (I piętro), telefon 34/350-91-85 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych www.olesno.pl – Gospodarka oraz www.olesno.biuletyn.info.pl -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn

Olesno, dnia 13 października 2017 roku.

Burmistrz Olesna

                                                                                                    Sylwester Lewicki


Schemat ideowy usytuowania „ogródka piwnego”

ogrodek_piwny

Podziel się