Rekreacyjny Rajd Rowerowy

Rekreacyjny Rajd Rowerowy

REGULAMIN IV RAJDU ROWEROWEGO

 SZLAKIEM WIELUŃSKIEJ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

===============================================================

HASŁO RAJDU: WSZYSCY JESTEŚMY BIAŁO-CZERWONI                                                           

PATRONAT: Burmistrz Praszki, Burmistrz Wielunia, Wójt Gminy Mokrsko

ORGANIZATOR:  Burmistrz Praszki,  M-GOKiS Praszka

KOMANDOR RAJDU – Janusz Tobiś (tel. kont. 505 131 669)

I CEL RAJDU:

 1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej. 2. Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych
 2. Zapoznanie z nowymi miejscami na terenie gmin Praszka i Mokrsko. 5. Zapoznanie z nową trasą rekreacyjną. 6. Integracja mieszkańców gmin: Praszka, Wieluń, Mokrsko

II TERMIN 27 maja 2018 r. (niedziela)

III START – godz. 9.00 – 9.30 rejestracja uczestników

godz. 9.30start rajdu rowerowego, parking przy Hali Sportowej KOTWICA w Praszce, ul. Sportowa 7a.

IV META – MOKRSKO – boisko ORLIK

godz. 12.00 – Spotkanie integracyjne z grupami z Mokrska i Wielunia w Mokrsku

godz. 15.00zorganizowany powrót grupy do Praszki

V TRASA – Praszka- …………………………………………………………….MOKRSKO(ok. 24 km)

VI ZGŁOSZENIA poprzez złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia wraz z wpłatą wpisowego 10zł/1os. /imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania/  przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Praszce (Dom Kultury, informacje: tel. 34 35 91 104) (Hala Sportowa, informacje: tel. 34 3592 273) Karta + oświadczenie dostępne również: www.mgokis.praszka.pl

Zapisy będą przyjmowane do dnia 24.05.2018r. (czwartek)

Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, bądź opiekunów grup.

VII ŚWIADCZENIA opieka organizatora, poczęstunek, rajdowe ubezpieczenie

VIII SPRAWY RÓŻNE                                                                                                                                                            

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz podpisać oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (kartę zgłoszenia dostępna w miejscu zapisu oraz na stronie: www.mgokis.praszka.pl. Patrz: załącznik: oświadczenie.
 • Obowiązuje bezzwrotne wpisowe w wysokości 10,00 zł od osoby płatne gotówką przy zapisie. W ramach tej kwoty uczestnicy mają zagwarantowane: ubezpieczenie uczestnictwa w Rajdzie, pamiątkowy medal, woda (0,5l), słodka bułka (na przystanku Rajdu) bułka + kiełbasa, herbata/kawa (na miejscu)
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 • Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5m.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 • Przed wyruszeniem Komandor rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

RAJD NIE JEST WYŚCIGIEM, WIĘC ŚCIGANIE SIĘ JEST ZABRONIONE !!!

NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • Niszczenia przyrody,
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora
 • Głośnego zachowywania się                                                                                                                                   ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:
 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 •  Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom ubezpieczenie.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI KAŻDY UCZESTNIK RAJDU POWINIEN POSIADAĆ WIDOCZNY AKCENT BIAŁO-CZERWONY  (koszulka, czapeczka, flaga, szalik itp.)

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU  !!!

Podziel się