Sprzęt warty 100 tysięcy złotych przekazany dla OSP

Sprzęt warty 100 tysięcy złotych przekazany dla OSP

W czwartkowe południe, 2 sierpnia, Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna uroczyście przekazał jednostkom OSP sprzęt i urządzenia zakupione w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości ponad 100 tysięcy złotych.

Przekazanie sprzętu miało miejsce w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Dodajmy, że w bieżącym roku Minister Sprawiedliwości uruchomił program przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych wart 100 milionów złotych. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego Minister Sprawiedliwości jest dysponentem. Konkretne zadania są realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a ukierunkowane są na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Opracowany został też harmonogram naboru wniosków dla poszczególnych województw.

Nabór dla województwa opolskiego ogłoszony został w dniu 9 kwietnia 2018 roku. Maksymalna pula środków dla województwa wynosiła 3 mln. trzysta tysięcy złotych. O wsparcie mogły się ubiegać gminy. Termin składania wniosków upływał 20 kwietnia. Gmina wypełniała odpowiedni wniosek wybierając wyposażenie z zamkniętego katalogu sprzętów wskazanych w ogłoszeniu o naborze (sprzęt do pomocy przedmedycznej i ratownictwa drogowego). Wniosek gminy wymagał opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Wysokość kwoty dofinansowania na poszczególne gminy zależna była od ilości funkcjonujących w gminie jednostek.

Podpisanie umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w dniu 17 maja 2018 roku.

Kwota dofinansowania dla Gminy Olesno wyniosła: 101.871,00 złotych. Wkład własny gminy w wysokości 1 % wyniósł tylko 1.029,00 złotych.

Podczas przekazania jednostka OSP Bodzanowice otrzymała agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, rozpieracz ramieniowy z akcesoriami i dwa zestawy węży hydraulicznych o długości min. 5 m. (2 x 10m). OSP Bodzanowice to jednostka położona najdalej od gminy (18 km), usytuowana przy drodze wojewódzkiej 494. Włączona do KSRG od 2013 roku wobec powyższego najsłabiej wyposażona w niezbędny sprzęt. Nowy zestaw narzędzi hydraulicznych pozwoli na efektywniejszą pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych.

OSP Borki Małe otrzymała automatyczny defibrylator zew. AED, butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min 6 l. i zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów. OSP Borki Małe włączona jest do KSRG od 1997 roku, wymagał doposażenia  w kolejne elementy sprzętu pomocy przedmedycznej i ratownictwa technicznego, a to pozwoli na skuteczniejsze działanie jednostki.

OSP Borki Wielkie otrzymała cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach. OSP Borki Wielkie włączona jest do KSRG od 1997 roku. Zakupiony sprzęt pozwoli na uzupełnienie zestawu ratownictwa technicznego, który przyśpieszy efektywne niesienie pomocy ofiarom wypadków i innych zdarzeń.

OSP Wysoka otrzymała cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach, zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m. (1 x 10m) oraz torbę R1 z wyposażeniem, szyny typu Kramer i nosze typu deska. OSP Wysoka włączona jest do KSRG od 1995 roku. Zakupiony sprzęt pozwoli na skuteczniejsze działanie jednostki w zakresie pomocy przedmedycznej i ratownictwa technicznego.

OSP Łowoszów otrzymała torbę R1 z wyposażeniem, szyny typu Kramer i nosze typu deska. Doposażenie OSP Łowoszów w powyższy sprzęt pozwoli na podniesienie możliwości operacyjnych jednostki w zakresie ratownictwa medycznego. Warto tu dodać, że OSP Łowoszów regularnie organizuje zbiórki krwi, prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, posiada też 3 manekiny do szkoleń pomocy przedmedycznej.

OSP Łomnica otrzymała automatyczny defibrylator zew. AED. OSP Łomnica jest usytuowana przy drodze krajowej nr 11, w odległości 11 km. od Olesna, często dysponowana jest do wypadków drogowych. Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości w zakresie ratownictwa medycznego.

Przekazując powyższy sprzęt Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna – podkreślił, że realizacja powyższego projektu bezpośrednio wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Olesno oraz na poprawę bezpieczeństwa osób przejeżdżających drogami położonymi na obszarze gminy. Zakupiony sprzęt do ratownictwa medycznego oraz ratownictwa technicznego spowoduje znaczny wzrost gotowości strażaków do udzielania pomocy poszkodowanym. Przyczyni się do znacznej poprawy jakości udzielania pomocy (np. gdy jednostka posiadająca torbę medyczną zostanie doposażona jeszcze w AED) Dobrze wyszkoleni, ale też wyposażeni strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem wpływającym na wzrost bezpieczeństwa publicznego naszej ojczyzny.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi i naczelnicy jednostek, które otrzymały wyposażenie, Henryk Kucharczyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie, bryg. Jarosław Zalewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się