Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieciułów, gmina Rudniki, obręb ewidencyjny Cieciułów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw. nr OP1L/00056536/5. Według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie przedmiotowa działka oznaczona jest jako grunty orne oznaczone symbolem RIVa i RIVb.

Powierzchnia nieruchomości: działka oznaczona nr 573/2, o pow. 0,2702 ha. 

Opis nieruchomości: niezabudowana działka w kształcie nieuregulowanego wieloboku zbliżonego do wydłużonego prostokąta. Od strony zachodniej bezpośrednio sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej do pół o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania: zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki  przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 roku nieruchomość położona jest w strefie osadniczej, mieszkaniowej, oznaczonej symbolem O.M.. Część zachodnią o pow. około 800 m2 stanowi nieużytek, część wschodnia uprawiana jest rolniczo.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Zarządzenie nr 0050.17.2019 z dnia 06.02.2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza: 14.300,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Wadium: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 24.04.2019 r. w pieniądzu w wysokości 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 573/2, obręb Cieciułów”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 143,00 zł.

Zwolnienia z obowiązku wadium: osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenie z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi  granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku, godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Informacje dodatkowe: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r.  poz. 2278 ze zm. ).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis
z CEIDG lub wypis KRS . Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt.  upłynął dnia 22.03.2019 r.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.

                                                                                                          Grzegorz Domański

                                                                                                       /-/ Wójt Gminy Rudniki

Podziel się