II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej oznaczona numerem geodezyjnym działki 4302 o powierzchni ewidencyjnej 0,8000 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00010066/5. Dla nieruchomości ustalono decyzją Burmistrza Olesna nr Z.III.6730.114.2018 z dnia 12.12.2018 roku warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną. Cena wywoławcza: 2 100 000,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Data I przetargu nieograniczonego zakończonego wynikiem negatywnym: 12.03.2019 roku.

Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

Przetarg odbędzie się 11.06.2019 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 06.06.2019 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

Olesno, dnia 28 marca 2019 roku

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Podziel się