• Home »
  • Ogłoszenia publiczne »
  • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie pod lokalizację Wesołego Miasteczka na okres trwania „Dni Olesna 2019”

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie pod lokalizację Wesołego Miasteczka na okres trwania „Dni Olesna 2019”

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie pod lokalizację Wesołego Miasteczka na okres trwania „Dni Olesna 2019”

Burmistrz Olesna ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie pod lokalizację Wesołego Miasteczka na okres trwania „Dni Olesna 2019”.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego gruntu o powierzchni ok. 0,1350 ha stanowiącego część nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: 3140/1 i 3140/2 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00050422/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście, z przeznaczeniem na urządzenie „Wesołego Miasteczka” – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 1.

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 20 000,00 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni Olesna 2019” w dniach  27–28 lipca 2019 roku. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo wykorzystania nieruchomości bez dodatkowych opłat w dniach od 24 lipca po godz. 1500, celem rozstawienia urządzeń oraz do dnia 29 lipca 2019 roku, celem złożenia urządzeń i uporządkowania terenu. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, wywozu śmieci, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2019 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 1000

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.04.2019 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydrukowany nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia Wesołego Miasteczka,
  • w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo,
  • aktualne orzeczenia techniczne dotyczące urządzeń rekreacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe, które będą użytkowane w okresie „Dni Olesna 2019”,
  • polisę ubezpieczeniową o.c. w zakresie prowadzonej działalności.

Oferent, który wygra przetarg i zajmie wydzierżawiony teren pod lokalizację „Wesołego Miasteczka” ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na dzierżawionym gruncie, a ponadto jest zobowiązany do zapewnienia właściwej eksploatacji i bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacyjnych.

Wokół obiektów należy zachować wymagane przepisami strefy bezpieczeństwa, nie mniejsze jednak niż zasięg pracy urządzenia.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie w terminie do dnia 16 lipca 2019 roku przedstawić szkic sytuacyjny z planowanym rozmieszczeniem urządzeń oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do używania.

Ponadto obowiązkiem dzierżawcy terenu będzie przed udostępnieniem urządzeń przedłożyć protokół z montażu urządzeń podpisany przez uprawnionego konserwatora urządzeń rozrywkowych. Koszt uzyskania pozytywnej opinii konserwatora obciąża w całości dzierżawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokoje nr 102 i 103 (I piętro), tel.: 34-350-91-85 i 34-350-91-64 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.olesno.biuletyn.info.pl w zakładce „Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami” – „Przetargi na dzierżawę gruntów 2019”.

Olesno, dnia 3 kwietnia 2019 roku

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

zal-nr1_mapa-wesole_miasteczko_dni_olesna_2019

Podziel się