Trzy inwestycje w gminie Rudniki oficjalnie zakończone

Trzy inwestycje w gminie Rudniki oficjalnie zakończone

We wtorek 8 października nastąpiło uroczyste otwarcie trzech ostatnio zakończonych inwestycji tj. zbiornika wodnego w Jaworku oraz dwóch dróg w Cieciułowie – powiatowej i gminnej.

Budowa zbiornika wodnego w Jaworku została zrealizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Projekt “Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego JAWOREK” zrealizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Wartość inwestycji to kwota ok. 2 600 000 zł, w tym pozyskanych środków w Unii Europejskiej – 2 200 000 zł.

Roboty trwały od grudnia 2017 r. do lipca 2019 r., a wykup ziemi pod zbiornik oraz przygotowanie dokumentacji projektowej sięgają aż 2002 roku.

Roboty budowlane obejmowały:

 • budowę zbiornika wodnego,
 • odmulanie ręczne źródlisk,
 • wykoszenie ręczne nieużytków
 • wykonanie infrastruktury edukacyjnej.

Powstał nowy zbiornik o powierzchni 2,9 ha. W chwili obecnej trwa napełnianie zbiornika wodą, po ustabilizowaniu zwierciadła wody zbiornik zostanie zarybiony zgodnie z zaleceniami ichtiologa i udostępniony amatorom wędkarstwa.

Celem realizacji projektu było odtworzenie obszarów wodno-błotnych i przywrócenie zagrożonych wyginięciem siedlisk wodnych i szuwarowych oraz poprawa stanu łęgów jesienno-olszowych.

Projekt był realizowany pod nadzorem przyrodniczym, który pełnił dr Krzysztof Spałek z  Uniwersytetu Opolskiego.

Obserwacje przyrodnicze potwierdziły pojawienie się nowych zbiorowisk roślinnych wcześniej nie notowanych na tym obszarze: zespół wywłócznika kłosowego, zespół rdestu ziemnowodnego o liściach pływających, zespół z dominacją rzęśli hakowej, szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej, szuwar kropidła wodnego i rzepichy zimnowodnej. Stwierdzono również występowanie miejsc rozrodu płazów: traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, żaby jeziorkowej, żaby moczarowej, żaby trawnej i żaby wodnej. Potwierdzono występowanie miejsc rozrodu ptaków objętych ochroną: cierniówki, kapturki, kosa, łozówki, makolągwy, piecuszka, pieżgi, pierwiosnka, pliszki żółtej, świerszczaka, trzcinniczka, trznadla, zaganiacza i zięby.

Zbiornik pełni funkcję retencyjną, rekreacyjną i edukacyjną.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu i Stowarzyszeniem ,,Razem dla Żytniowa’’. Wykonawcą robót był Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka.

Na otwarciu obecni byli Grzegorz Domański, wójt gminy Rudniki, Roland Fabianek, starosta oleski, Stanisław Belka, wicestarosta, radni Rady Gminy Rudniki oraz Piotr Rasztar, radny powiatu oleskiego.

Przecięcia wstęgi dokonali:

 • Wójt Gminy Rudniki – Grzegorz Domański,
 • Sołtys wsi Jaworek – Bogdan Stachera,
 • Sołtys wsi Cieciułów – Małgorzata Małolepsza,
 • Starosta Oleski – Roland Fabianek,
 • Grzegorz Pucka – Partner projektu – Stowarzyszenie „ Razem dla Żytniowa’’.

Po otwarciu zbiornika wszyscy udali się do Cieciułowa, aby dokonać otwarcia dróg. Na wstępnie wójt krótko przedstawił informacje nt. obydwu inwestycji. Głos zabrał również starosta. Trzeba podkreślić, że ta powiatowa inwestycja została zrealizowana, dzięki wsparciu z budżetu gminy, gdyż gmina przekazała na realizację zadania prawie 44 tys. zł.

Przecięcia wstęgi na drodze Jaworzno Bankowe–Cieciułów dokonali:

 • Grzegorz Domański – wójt gminy Rudniki,
 • Roland Fabianek – starosta oleski,
 • Małgorzata Małolepsza- sołtys wsi Cieciułów,
 • Zdzisława Pawlaczyk – sołtys wsi Jaworzno.

Drogi zostały również poświęcone przez ks. proboszcza parafii w Cieciułowie Stanisława Tyburskiego.

Podczas otwarcia obecni byli również mieszkańcy sołectw Cieciułów i Jaworzno oraz radni gminy.

Droga Jaworzno Bankowe–Cieciułów to droga dojazdowa do gruntów rolnych. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku długości blisko 2,3 km. W ramach robót wykonano zjazdy do posesji oraz pobocza z kruszywa. Szerokość drogi wynosi 3,5 m z mijankami.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX sp. z o.o. z Lublińca.

Koszty całkowite inwestycji to 806 000 złotych.

Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości ok. 384 000 złotych.


Droga powiatowa w Cieciułowie to inwestycja Powiatu Oleskiego.

Wybudowano brakujący odcinek o długości 450 m łączący drogę powiatową prowadzącą przez wieś Cieciułów do nowo wybudowanej drogi Jaworzno Bankowe – Cieciułów. Droga szerokości 3,5 m.

Cieszą bardzo kolejne trafne i bardzo potrzebne inwestycje w gminie Rudniki. Swoje zadowolenie i szczere podziękowania mieszkańcy Cieciułowa wyrazili poprzez zorganizowanie na zakończenie poczęstunku. Wszyscy uczestniczący w uroczystości otwarcia mogli spokojnie porozmawiać w Ośrodku Tradycji Strażackiej w Cieciułowie o tych zrealizowanych przedsięwzięciach, jak i o planach na przyszłość. 


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Gminy w Rudnikach.

Podziel się