I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej 9 opisany w księdze wieczystej nr OP1l/00030418/4 o pow. użytkowej wg księgi wieczystej 71,60 m2 usytuowany na parterze budynku wielomieszkaniowego znajdującego się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71/5 o pow. 0,0330 ha. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 1114/10000 cz. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz spiżarni. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne.

Wraz z lokalem mieszkalnym sprzedawany jest garaż w zabudowie szeregowej usytuowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71/43 o pow. 0,0018 ha położonej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej, opisany w księdze wieczystej nr OP1L/00030419/1.

Cena wywoławcza: 180 350,00 złotych netto. Nieruchomości zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Nabywca pokrywa koszt zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 19.11.2019 roku o godz. 1030 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 14.11.2019 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk z CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

Olesno, dnia 9 października 2019 roku 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Podziel się