Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Rudniki, dn. 17.09.2020 r.

Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnym 311/3, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00031150/4 oraz dz. nr 439, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00028975/9, położonych w miejscowości Cieciułów, gmina Rudniki, obręb ewidencyjny Cieciułów.

Powierzchnia nieruchomości: działka oznaczona nr 311/3 o pow. 0,0903 ha, ozn. symbolem ŁIII

działka oznaczona nr 439 o pow. 0,0220 ha, ozn. symbolem Br-RIVb

Opis nieruchomości:

działka nr 311/3 stanowi własność Gminy Rudniki. Działka niezabudowana w kształcie trapezu prostokątnego, położona przy drodze dojazdowej do pól, utwardzonej kruszywem. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią użytki rolne – grunty orne oraz łąki.

– działka nr 439 stanowi własność Gminy Rudniki. Działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta przy głównej drodze Cieciułowa, w sąsiedztwie drogi biegnącej w kierunku Żytniowa. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Działka ogrodzona i obsiana trawą. Teren uzbrojony w siec elektryczną i sieć wodociągową.

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania:

– działka nr 311/3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 r., nieruchomość położona jest w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej), oznaczonej symbolem N.RL

– działka nr 439 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 r., nieruchomość położona jest w strefie osadniczo – mieszkaniowej, oznaczonej symbolem O.M.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Zarządzenie Nr 0050.79.2020 z dnia 04.08.2020 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza:

– dotyczy działki nr 311/35 800,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 106) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT

– dotyczy działki nr 4396 900,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 106) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Wadium:

dotyczy dz. nr 311/3warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 14.10.2020 r. w pieniądzu w wysokości 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 311/3, obręb Cieciułów”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 58,00 zł

– dotyczy dz. nr 439warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 14.10.2020 r. w pieniądzu w wysokości 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 439, obręb Cieciułów”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 69,00 zł

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zwolnienia z obowiązku wadium: osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu:

– Przetarg odbędzie się 20 października 2020 r. o godz. 1000 (dotyczy dz. nr 311/3) oraz o godz. 1100 (dotyczy dz. nr 439), w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Informacje dodatkowe: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278 ).

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis do CEIDG lub wypis KRS. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 15.09.2020 r.

Wójt Gminy Rudniki może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyn, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.

Grzegorz Domański

/-/ Wójt Gminy Rudniki

Podziel się