Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień

Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 15 kwietnia 2021 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1 – sala nr 109 / sala konferencyjna / na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu :

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/ Dobrodzień nr rachunku

57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 roku.

Szczegóły przetargu na stronie :

https://bip.dobrodzien.pl/3868/zarzadzenie-nr-s0050352021.html

https://bip.dobrodzien.pl/3867/7179/ogloszenie-o-przetargu-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-gminy-dobrodzien.html

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

Podziel się