Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późń. zm.)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski, opisanych w KW OP1L/00016129/7, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionych:

  1. Działka ewidencyjna nr 2117 o powierzchni 0,0041 ha i działka ewidencyjna nr 2119 o powierzchni 0,0924 ha (o łącznej powierzchni 0,0965 ha)

cena wywoławcza: 55 000,00 zł brutto;

wysokość wadium: 5 500,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 24 września 2021 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 20 września 2021 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 26 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się