Pieniądze dla rodziców. Już od stycznia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Pieniądze dla rodziców. Już od stycznia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek będzie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, a pieniądze będą wypłacane tylko na rachunek bankowy.

12 tysięcy złotych

– Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 złotych przez 2 lata lub 1000 złotych miesięcznie przez rok. To od rodzica zależy jak wybierze opcję. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a świadczenie nie będą opodatkowane – prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Wnioski tylko online

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

O Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można wnioskować wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Empatia.

– Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewidują, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona, czyli podwyższona z 500 złotych do 1000 złotych miesięcznie albo obniżona z 1000 złotych do 500 złotych miesięcznie. Może się tak stać tylko na wniosek rodzica, a taka dyspozycję będzie można złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2. miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Żłobkowe

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się