Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o II Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o II Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O II PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jamy, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski, opisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, nr OP1L/00030755/8 oraz nr OP1L/00034038/4, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionych:

  1. Działka ewidencyjna nr 728/130 o powierzchni 0,0889 ha, niezabudowana, cena wywoławcza: 50 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 5 000,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 9.00
  2. Działka ewidencyjna nr 732/130 o powierzchni 0,0785 ha, niezabudowana, cena wywoławcza: 45 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 4 500,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 9.30
  3. Działka ewidencyjna nr 734/130 o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana, cena wywoławcza: 46 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 4 600,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 10.00
  4. Działka ewidencyjna nr 735/130 o powierzchni 0,0470 ha i działka ewidencyjna nr 15/8 o powierzchni 0,0382 ha, niezabudowana, cena wywoławcza: 42 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 4 200,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 10.30
  5.  Działka ewidencyjna nr 730/130 o powierzchni 0,0691 ha i działka ewidencyjna nr 15/6 o powierzchni 0,0248 ha, niezabudowana, cena wywoławcza: 53 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 5 300,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 11.00

Teren, na którym znajdują się wyżej wymienione działki został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 02-04-2007r. w sprawie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy). Teren ten przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, budynki mieszkaniowo – usługowe oraz budynki usługowe. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się działalność usługową nieuciążliwą.

Przetargi odbędą się dnia 26 lipca 2022 r. w kolejności wymienionej powyżej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej na każdą z nieruchomości należy wpłacić do dnia 21 lipca 2022 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Jamy i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154, 125 lub 156 oraz na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się