Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 o powierzchni 0,1971 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skrońsko, arkusz mapy 4, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00012354/5, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: SKROŃSKO, działka ewidencyjna nr 1 o powierzchni 0,1971 ha (Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), arkusz mapy 4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla działki nr 1 o powierzchni 0,1971ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skrońsko, arkusz mapy 4, plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski działka nr 1 o powierzchni 0,1971 ha znajduje się częściowo na terenach zabudowy usługowej a częściowo na terenach trwałych użytków zielonych i zadrzewień.

Cena wywoławcza: 35 000,00 zł brutto;

Wysokość wadium: 3 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 29 lipca 2022 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 25 lipca 2022 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Skrońsko i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się