Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 183 o powierzchni 0,0773 ha położonej w obrêbie ewidencyjnym Krzyżanowice, arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00024332/2, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: KRZYŻANOWICE, działka ewidencyjna nr 183 o powierzchni  0,0773 ha (Bi- inne tereny zabudowane).

 Cena wywoławcza: 85 000,00 zł brutto;

Wysokość wadium: 8 500,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2022 r. o godz. 9.00, w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 5 września 2022 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski  nr  54- 8909- 1058- 2005-  0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

                      Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                             Rafał Kotarski

Podziel się