Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w udziale wynoszącym 1513/10000 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 309 o powierzchni 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Pawłowice, arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00036868/5, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: PAWŁOWICE, działka ewidencyjna nr 309 o powierzchni 0,0500 ha (B – Tereny mieszkaniowe).

Opis w/w nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 309 o powierzchni 0,0500 ha (B – Tereny mieszkaniowe) pod adresem Pawłowice 54 o powierzchni 38,94 m² składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, do którego pomieszczeniem przynależnym jest pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 6,05 m². Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1513/10000. Ogrzewanie mieszkania z pieca indywidualnego. Nieruchomość zlokalizowana w centrum miejscowości. Otoczenie oraz sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej asfaltowej. Nieruchomość nieogrodzona.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla działki nr 309 o powierzchni 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Pawłowice, arkusz mapy 1, plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski działka nr 309 o powierzchni 0,0500 ha znajduje się na terenach  zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza:  65 000,00 zł brutto;

Wysokość wadium:  6 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2022 r. o godz. 9.00, w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 8 września 2022 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski  nr  54- 8909- 1058- 2005-  0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Pawłowice i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się