Zostań rodziną zastępczą

Zostań rodziną zastępczą

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra dziecka. Jest przestrzenią, w której dziecko winno wzrastać w atmosferze miłości, zrozumienia dla dziecięcych niepowodzeń oraz szacunku wobec jego osoby.

Ochrona praw dziecka powinna być przedmiotem działań podejmowanych nie tylko przez rodziców, organy władzy publicznej, ale także przez każdego, kto jest świadkiem sytuacji zagrażającej szeroko rozumianemu dobru dziecka. We wszystkich działaniach dotyczących dziecka naczelnym celem powinno być jak najlepsze zabezpieczenie jego interesów, w tym jego praw i wolności.

Polskie prawo gwarantuje możliwość wychowania dziecka we własnej rodzinie, która jest objęta niezbędną ochroną państwa oraz wsparciem, by mogła w pełnym zakresie wykonywać nałożone na nią obowiązki. Rodzina otrzymuje wsparcie w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo–wychowawczych m.in. w formie działań profilaktycznych, poradnictwa czy terapii. Priorytetem w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest środowiskowa pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci. Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania poza rodziną.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich innych form pomocy rodzicom. Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny biologicznej, a zatem do czasu przezwyciężenia trudności, które stanowiły przyczynę umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Jeżeli powrót dziecka do rodziny naturalnej nie jest możliwy, po określonym czasie następuje uregulowanie sytuacji prawnej dziecka m.in. poprzez umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub długoterminowej rodzinie zastępczej. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Osoba pełnoletnia może na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczowychowawczej – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Nowy dom, stworzony w formie rodzinnej pieczy zastępczej, jest ostoją dla dzieci doświadczonych przez los.

Zdarza się, że rodziną zastępczą zostają członkowie rodziny dziecka, dziadkowie czy starsze rodzeństwo, wtedy jest mowa o spokrewnionej rodzinie zastępczej. Są też dalsi krewni lub obce osoby, które stają się dla dzieci środowiskiem rodzinnym i wtedy można mówić o rodzinie zastępczej niezawodowej. Natomiast rodziną zastępczą zawodową można zostać, gdy misja wychowywania i pomocy dzieciom staje się dla człowieka pracą.

W powiecie oleskim funkcjonują obecnie 2 rodzinne domy dziecka oraz 34 rodziny zastępcze, w których znalazło dom 60 dzieci. Jednakże potrzeby w tym zakresie są dużo większe, dlatego chcemy zachęcić mieszkańców powiatu do tworzenia rodzin zastępczych, które będą gotowe wyjść naprzeciw potrzebom dzieci. Opieka zastępcza to prawdziwa misja, niełatwa lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia.

Każda z rodzin ma swoją własną, unikatową historię, a każde z dzieci bagaż doświadczeń. Z takiego połączenia, w którym z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi o wielkich sercach, a z drugiej z zagubionymi dziećmi, wychodzi niesamowite połączenie miłości, wiary i współpracy. Altruizm i empatia ze strony rodziców zastępczych dają nadzieję na lepsze jutro.

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Oleskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, z siedziba przy ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno. Pracownicy dokładają wielu starań, aby świadczyć pomoc zarówno rodzinom zastępczym, jak i dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.

Osoby, które są chętne do tego, by nieść dobro w postaci tworzenia rodziny zastępczej, mogą zgłaszać się do PCPR w Oleśnie osobiście, lub dzwoniąc pod numer telefonu 34 350 51 25. W tej placówce można pozyskać wszelkie informacje na temat pieczy zastępczej, otrzymać porady psychologiczne i prawne. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie otaczają opieką i wsparciem wszystkie osoby decydujące się na podjęcie roli opiekunów zastępczych oraz dzieci. Rodziny zastępcze nie są więc pozostawiane samotnie w swojej misji niesienia pomocy. Ofiarowanie dziecku tego, czego nie dostało w rodzinie biologicznej jest dla niego często szansą na nowe życie, wskazaniem dobrej drogi i spojrzenia na świat, dlatego nie bójmy się pomagać, bo dobro wraca. Rodzina zastępcza to misja, to czas pełen wyzwań, próby własnych sił, samozaparcia, jak również radość i szczęście dziecka przyjętego do Rodziny…

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Podziel się