Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 3, § 6, § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 183 o powierzchni 0,0773 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice, arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00024332/2, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: KRZYŻANOWICE, działka ewidencyjna nr 183 o powierzchni 0,0773 ha (Bi- inne tereny zabudowane), arkusz mapy 1.

Opis w/w nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana w centrum miejscowości przy drodze powiatowej Zdziechowice – Krzyżanowice – Praszka. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski porośnięty koszonymi trawami. Możliwość efektywnego zagospodarowania. Otoczenie oraz sąsiedztwo stanowią tereny rolne niezabudowane oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Zjazd bezpośrednio z drogi powiatowej. Na działce posadowiony jest budynek usługowy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 336,37 m². W lewym skrzydle budynku wyróżniono powierzchnię handlową (były sklep). W prawym skrzydle budynku znajduje się duża sala. Budynek wybudowany w latach dwudziestych XX wieku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działka nr 183 o powierzchni 0,0773 ha położona w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice, arkusz mapy 1, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/322/2022 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 29.07.2022 r. w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 65.000,00 zł brutto

Terminy przeprowadzonych przetargów: I. – dnia 12 lipca 2022 r., II. – dnia 9 września 2022 r.

1. Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tj. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 dnia 12.12.2022 r. o godz. 9:00, w sali nr 12.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest :

a) wpłacenie zaliczki w kwocie 6 500,00 zł, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, którą należy wnieść najpóźniej do dnia 07.12.2022 r. przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Gorzów Śląski – w Banku Spółdzielczym Zawadzkie numer rachunku: 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005, podając w tytule przelewu miejscowość i nr działki. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Gorzów Śląski. Dowodem wniesienia zaliczki jest potwierdzenie dokonania przelewu. Dowód wpłaty zaliczki należy okazać komisji przeprowadzającej rokowania w dniu rokowań.

b) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (załącznik nr 1 do ogłoszenia o rokowaniach) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt.3 niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski do dnia 08.12.2022 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 183 o powierzchni 0,0773 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice, arkusz mapy 1 – NIE OTWIERAĆ”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Z obowiązku wpłacenia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

3.Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązane są do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2 do ogłoszenia o rokowaniach),

– oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Gorzów Śląski w celu realizacji zadań Gminy i w zakresie działań Gminy (załącznik nr 4 do ogłoszenia o rokowaniach).

– osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań (załącznik nr 3 do ogłoszenia o rokowaniach).

4. Dodatkowym warunkiem rokowań jest wpłacenie całej ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się do dnia 06.12.2022 r. do godziny 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tj. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 w sali nr 12

5. Uczestnik rokowań winien przed otwarciem rokowań przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości

– w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru KRS lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, numer NIP,

– jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań;

– małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując oświadczenie współmałżonka (załącznik nr 3 do ogłoszenia o rokowaniach)

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Krzyżanowice i opublikowane wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154, 125 lub 156 oraz na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się