VII Święto Gwary Śląskiej – Gorzów Śląski

VII Święto Gwary Śląskiej – Gorzów Śląski

VII ŚWIĘTO GWARY ŚLĄSKIEJ
REGULAMIN KONKURSU „OD BAJTLA DO STARZIKA”

1. Organizator konkursu

Konkurs organizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim.

2. Cele konkursu:

  •  Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej,
  • Popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego,
  • Pobudzanie aktywności twórczej i integracja pokoleń,
  • Stworzenie możliwości autoprezentacji.

3. Uczestnictwo w konkursie:

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania się w dowolnym tekście – własnym lub zapożyczonym mówionym (prozą lub wierszem), piosence, monologu, skeczu lub układzie tanecznym.

Czas trwania występu nie może przekroczyć 4 minut.

4. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących grupach wiekowych:

1) Maluchy (dzieci w wieku do 7 lat)

2) Uczniowie klas I-III (szkoła podstawowa)

3) Uczniowie klas IV-VI (szkoła podstawowa)

4) Młodzież: uczniowie VII-VIII (szkoły podstawowe), uczniowie szkół ponadpodstawowych

5) Dorośli

6) Duety, grupy, zespoły (w tej kategorii mogą brać udział osoby w różnym wieku, niezależnie od uczestnictwa w kategoriach jednoosobowych).

5. Jury konkursu będzie oceniało:

  • Autentyczność gwary, stroju i ewentualnych rekwizytów,
  • Oryginalność tematu lub teksu,
  • Ogólny wyraz artystyczny i dobór stroju do tekstu.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 20 maja 2024 r. na adres e-mail: dominika.grobelna@mgok.gorzowslaski.pl.

Zapraszamy do udziału!


REGULAMIN

1. Przystępując do konkursu uczestnik/grupa zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.

2. Preferowane są tematy związane z lokalnymi tradycjami, zwyczajami, obrzędowością
i lokalną historią naszego regionu, a także nawiązujące do wydarzeń związanych z życiem rodzinnym.

3. Uczestników, którzy będą prezentować utwory muzyczne prosimy o przygotowanie podkładu muzycznego na nośniku USB/pendrive.

4. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny/opiekun grupy przez wysłanie kwestionariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dominika.grobelna@mgok.gorzowslaski.pl, w którym podaje dane niezbędne do dokonania zgłoszenia.

5. Przesłanie karty zgłoszeniowej na podany powyżej adres jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w konkursie i akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości, w tym w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz odrębnych oświadczeń dotyczących zgody na rozpowszechnianie wizerunków – utrwalonych na nagraniach czy zdjęciach i udzielenia, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do publicznego rozpowszechnienia nagrania\fotografii zgodnie z warunkami licencji określonymi przez portal Facebook, jak również za pośrednictwem strony internetowej MGOK Gorzów Śląski oraz profilach na portalach społecznościowych oraz w ramach działań informacyjno-promocyjnych działalności statutowej MGOK Gorzów Śląski.

6. Karta zgłoszeniowa o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i zgodach znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Przebieg konkursu:

Konkurs powiatowy odbędzie się w formie tradycyjnej 26 maja 2024 r.
w gorzowskim amfiteatrze. Jury konkursu będzie oceniało występy po zakończeniu prezentacji wszystkich uczestników. Ogłoszenie wyników nastąpi po obradach jury i wyłonieniu laureatów.

Nagrody:

Komisja konkursowa przyznaje laureatom każdej kategorii pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie i drobny upominek.

Uwagi organizatora:

Regulamin dostępny jest w biurze domu kultury oraz na stronie internetowej www.mgok.gorzowslaski.pl i na fanpejdżu www.facebook.com/mgokgorzowslaski.

Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu w przypadku braków w wypełnionej karcie zgłoszenia lub innych braków formalnych i technicznych. Udział w konkursie jest dobrowolny. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Podziel się