Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

Dobrodzień, 20.05.2024 r.

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr LXV/560/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego którego wzór określa załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrodzien.pl, na stronie internetowej www.dobrodzien.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w Referacie Rozwoju Gminy, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 21 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. – decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dokonuje się w ww. terminie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

a) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-17:00, wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00);

b) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza poprzez e-mail na adres: a.wlodarz@dobrodzien.pl;

c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
– niepodpisane;
– złożone w innym terminie niż wyznaczony;
– przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Dobrodzienia.

Burmistrz Dobrodzienia
Agnieszka Hurnik

Podziel się