Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Uszyce, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00052599/6, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: 160802_5.0081, USZYCE, Miejscowość: Uszyce, arkusz mapy 1, działka ewidencyjna nr 477 o powierzchni 0,0600 ha (Br-RIVb – grunty rolne zabudowane).

Opis w/w nieruchomości: Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta porośnięta trawami, krzewami i pojedynczymi drzewami (samosiejkami). Powierzchnia terenu jest względnie płaska, brak nadmiernego nachylenia poziomu. Położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nieogrodzona, uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 100803 O o nazwie ciągu drogowego Uszyce – Karłów – Uszyce Nowe. Działka jest zabudowana wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym o przeznaczeniu garażowym. Jest to obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany głównie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, z dachem dwuspadowym o drewnianej konstrukcji nośnej kryty płytami eternitowymi, o powierzchni zabudowy 75 m2. Budynek jest częściowo otynkowany i wyposażony w dwie dwuskrzydłowe bramy drewniane. Stan techniczny budynku określa się jako pogorszony, natomiast poziom zużycia funkcjonalnego określa się jako podwyższony (głównie ze względu na pokrycie dachu). Lokalizacja budynku na działce nie pozwala na zabudowę działki dodatkowym budynkiem mieszkalnym o typowych wymiarach.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla działki nr 477 o pow. 0,0600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym USZYCE, plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski (Uchwała nr XXIII/157/2016 z dnia 2016-08-25) działka nr 477 znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 60.000,00 zł brutto

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2024 r. o godzinie 13⁰⁰ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tj. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 6.000,00 zł należy wpłacić do dnia 18 lipca 2024 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54-8909-1058-2005-0000-0013-0005. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium przepada na rzecz sprzedającego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Cena nabycia prawa własności nieruchomości równa cenie osiągniętej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje o sprzedawanych nieruchomościach uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12, lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 125 lub 156 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Uszyce i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
Rafał Kotarski

Podziel się