Nabór na stanowisko urzędnicze, Gmina Rudniki

Wójt Gminy Rudniki

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
podinspektora do spraw planowania przestrzennego i warunków zabudowy
w Urzędzie Gminy w Rudnikach

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA

Podinspektor, Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna lub architektura i urbanistyka lub budownictwo;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;
 5. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE 

 1. staż pracy na stanowiskach związanych z realizowaniem spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub gospodarki przestrzennej;
 2. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, obsługa poczty elektronicznej oraz posługiwanie się Internetem);
 3. samodzielność, komunikatywność i umiejętność sprawnej obsługi interesantów;
 4. terminowość, dokładność, odpowiedzialność;
 5. umiejętność pracy w zespole.

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. prowadzenie procedury związanej z przygotowaniem materiałów do opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. monitorowanie i analizowanie aktualności uchwalonego studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie w tym zakresie uwag i wniosków od różnych podmiotów oraz zgłaszanie propozycji zmian do planów
  i studium;

 4. prowadzenie spraw dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 5. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy;

 6. realizacja zadań będących skutkami prawnymi uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 7. realizowanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie stanowiska;
 8. monitorowanie i analizowanie aktualności uchwalonego studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie w tym zakresie uwag i wniosków od różnych podmiotów oraz zgłaszanie propozycji zmian do planów
  i studium;

 9. prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia rejestru decyzji;

 10. przygotowanie postanowień w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  a w przypadku braku planu z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 11. wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności: koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przygotowywanie odpowiedniej uchwały Rady Gminy oraz sprawozdań z realizacji tego programu, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków, przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotów o wartości zabytkowej lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

VI. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

1) miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy w Rudnikach,

2) wymiar czasu pracy – pełny etat,

3) termin rozpoczęcia pracy – III kwartał 2021 roku

VII. INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Urzędzie Gminy w Rudnikach w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 3,64%.

VIII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,

 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych),
 2. staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawcy w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.).
 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego,

 2. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyśle skarbowe,

 1. podpisaną klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych
  dla kandydata (druk w załączeniu),

 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączeniu).

XI. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw planowania przestrzennego i warunków zabudowy w Urzędzie Gminy w Rudnikach” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki w sekretariacie godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy).

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

 3. Z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie, poprzedzona testem kompetencji.

 4. Informacje o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudnikach pod adresem: http://bip.rudniki.pl w zakładce „Ogłoszenia-wolne stanowiska” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Rudnikach.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34) 35-95-072 wew. 25.

Informacje dodatkowe:

 1. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności
  i doświadczenia zawodowego pracownika;

 2. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Wójta Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

/-/ Grzegorz Domański

Wójt Gminy Rudniki

Rudniki, dnia 15 lipca 2021 roku