OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługa z/s w Oleśnie ul. Grunwaldzka 11 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Oleśnie ul. Grunwaldzka 11 powiat Olesno woj. Opole wpisanej do KW nr OP1L/00013995/7 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Oleśnie.

W skład nieruchomości położonej na działce nr 4360 wchodzi:

– grunt o powierzchni 0,2495 ha
– budynek o powierzchni 473,30 m 2 o charakterze usługowym (biuro, handlowo- magazynowym, z częścią garażową)
– nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej
– plac utwardzony asfaltem, ogrodzenie betonowe z prętów metalowych, z bramą metalową, tereny zielone
– nieruchomość jest obciążona trzema umowami dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 619000zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych)

Wadium wynosi 60000zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Postąpienie lub jego wielokrotność wynosi 6000zł (sześć tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 14.XII.2018 r. o godz. 9,00 w siedzibie Spółdzielni w Oleśnie przy ul. Grunwaldzkiej 11.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wymaganej wielkości na konto nr 72105011711000000500605480 w ING Bank Śląski.

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w przeddzień przetargu.

Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa kupujący.

Wadium wniesione na przetarg podlega zwrotowi uczestnikowi przetargu, który odstąpi od przetargu przed jego rozpoczęciem, oraz uczestnikowi który nie wygrał przetargu.

Osobie która wygrała przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Uczestnik który wygrał przetarg a uchyla się od zawarcia umowy notarialnej traci wadium.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:

– dokumenty stwierdzające tożsamość jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna
– aktualny odpis właściwego rejestru jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna
– pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać się stosownym pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie.

Termin i miejsce podpisania aktu notarialnego zostanie uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu lecz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i warunkach przetargu można uzyskać pod nr tel. 34/3582517 lub w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do wtorku w godz. 8-11