Bardzo dobra sytuacja na lokalnym rynku pracy

Bardzo dobra sytuacja na lokalnym rynku pracy

Martwa statystyka pokazuje, że w powiecie oleskim sytuacja na lokalnym rynku pracy z roku na rok się poprawia, spada liczba bezrobotnych. Są jednak również niepokojące trendy.

Przedstawiamy statyczne dane z delikatną interpretacją, biorąc pod uwagę, że statystyka nie pokazuje całości obrazu lokalnego rynku pracy oraz wszystkich zależności, między innymi zmieniającej się liczby ludności czy migracji zarobkowej, która z pewnością ma ogromny wpływ na nasz rynek pracy.

Stopa bezrobocia na dzień 30 września 2016 roku wyniosła 6,4% (w województwie 8,8%, w kraju 8,3%).

Bezrobocie mocno w dół

Według stanu na 31 października 2016 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1559 osób, w tym 932 kobiety, które stanowią 59,8% ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do końca 2015 roku ilość bezrobotnych spadła o 12,3% z 1777 osób do 1559.

Tylko w jednej gminie w ciągu roku nastąpił wzrost ogólnej liczby bezrobotnych – w Dobrodzieniu o 2,6%. W tej gminie poziom bezrobocia jest jednak śladowy.

Pozostałe gminy zanotowały spory spadek, największy Gorzów Śląski aż o 20,7%, a na drugim miejscu znalazło się Olesno ze spadkiem o 15,5%.


Wykształcenie ma ogromny wpływ

Najliczniejszą grupę tworzą bezrobotni z wykształceniem zawodowym, którzy na koniec października 2016 roku stanowili 31,4% całej grupy. Drugą pod względem liczebności grupę tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 24,1%. Najmniejszą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 7,7%.

Ponad połowa (55,5%) bezrobotnych posiadała wykształcenie niższe niż średnie.

Na przestrzeni lat 2012-2016 wyróżniającą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z zawodami związanymi z posiadaniem kwalifikacji na poziomie zawodowym – 82,73%.

Zdecydowanie mniejszą grupę tworzyli bezrobotni zaliczani do tzw. grupy posad nierobotniczych – 15,87%, a najmniejszą osoby z wyższym wykształceniem – 1,4%.


Młodzi bezrobotni

Jedną ze specyficznych cech oleskiego rynku pracy jest stosunkowo duży udział osób do 30 roku życia wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Aż 36,7% (572 osoby) to osoby młode do 30 roku życia.

W tej grupie można wyróżnić:

  • kobiety – 404 osoby (70,6%)
  • bezrobotni do 25 roku życia – 315 osób (55,1%)
  • długotrwale bezrobotni – 216 osób (37,8%)
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 178 osób (31,1%)
  • niepełnosprawni – 12 osób (2,1%).

Najwięcej bezrobotnych wśród sprzedawców i najwięcej ofert pracy

Najliczniej reprezentowanym przez bezrobotnych zawodem jest sprzedawca. Przedstawiciele tej profesji od lat zajmują pierwsze miejsce na liście zarejestrowanych bezrobotnych.

Paradoksem jest to, że sprzedawcy są jednocześnie w czołówce najczęściej poszukiwanych pracowników, ponieważ handel charakteryzuje się znaczną rotacją zatrudnionych.

Na czele list profesji, których przedstawiciele najczęściej pozostają bez pracy plasują się również ślusarze, murarze, kucharze, szwaczki, monterzy izolacji i stolarze.

W latach 2012-2016 największa ilość ofert pracy stanowiły oferty na stanowiska: technik prac biurowych, sprzedawca oraz robotnik gospodarczy.

Trzeba tu nadmienić, że w grupie ofert na stanowisko operatorzy urządzeń biurowych i pokrewnych (zawód technik prac biurowych) oraz w grupie sprzedawcy i pokrewni propozycje pracy dotyczyły głównie odbycia stażu u pracodawcy.


Barometr zawodów 2017 roku

Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza sytuacji w zawodach.

Wymieniamy tylko przykładowe.

Zawody deficytowe to między innymi: blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji, kucharze, malarze, murarze i tynkarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej.

Zawody w równowadze: administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, cukiernicy, dentyści, diagności samochodowi, farmaceuci, graficy komputerowi.

Zawody nadwyżkowe: architekci krajobrazu, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy, masażyści, fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy, pracownicy administracyjni i biurowi, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki pokojowe, sprzedawcy, technicy i mechanicy.


Artykuł został stworzony na bazie informatora wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie pod nazwą: “Rynek Pracy i Doradztwo Zawodowe Powiatu Oleskiego”  (nr 1 – 2016).

Korzystaliśmy z danych przedstawionych w artykule: “Powiat oleski w liczbach” – Grażyna Kiełbus, Donata Wieczorek.


Najnowsze statystyki z lipca 2017 roku pokazują, że sytuacja uległa poprawie. Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych kształtowała się następująco:

– w powiecie oleskim – 5,5 % – 1,3 tys.,
– w woj. opolskim – 7,7 % – 27,6 tys.,
– w kraju – 7,1 % – 1140,0 tys.


Damian Pietruska

*- Zdjęcie: pupolesno.pl

Podziel się