Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Koszty egzekucji komorniczej to opłaty naliczane przez komornika podczas postępowania egzekucyjnego. Zostały one określone przez przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów gotówkowych w procesie egzekucji.

Co to jest egzekucja komornicza?

Rozpoczęcie procesu egzekucji komorniczej wiąże się z nieuregulowaniem na czas zaciągniętych zobowiązań finansowych, na przykład pod postacią szybkiej pożyczki na raty. To zajęcie przez komornika będącego funkcjonariuszem publicznym majątku dłużnika w celu spłaty zaległości wobec wierzyciela. Działania egzekucji komorniczej określają przepisy prawne zawarte w Prawie cywilnym oraz Prawo komornicze (przede wszystkim Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).

Postępowanie komornicze prowadzone jest na wniosek wierzyciela. Może to być na przykład firma pożyczkowa, w której dłużnik zalega ze spłatą zobowiązania finansowego. Podczas trwania egzekucji komorniczej, komornik ma prawo zająć dużą część majątku zadłużonego. Funkcjonariusz publiczny może zająć:

 • wynagrodzenie dłużnika,
 • rachunek bankowy pożyczkobiorcy,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • emeryturę/rentę.

Egzekucja komornicza krok po kroku

Egzekucja komornicza to skomplikowany proces, który przebiega w kilku etapach. Jak wygląda egzekucja krok po kroku?

 • dłużnik listownie bądź osobiście zostaje powiadomiony o rozpoczęciu egzekucji,
 • kolejny krok to oszacowanie majątku posiadanego przez dłużnika,
 • następnie komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika (do 75 proc. kwoty wolnej od zajęcia),
 • kolejny etap to zajęcie rachunku bankowego zadłużonego,
 • w dalszej kolejności komornik zajmuje rentę/emeryturę,
 • ostatni etap to zajęcie ruchomości i nieruchomości stanowiących majątek dłużnika.

Należy mieć na uwadze fakt, iż komornik nie ma prawa zająć całej renty bądź emerytury pobieranej przez dłużnika. Kwota wolna od zajęcia emerytury wynosi 75 proc. emerytury minimalnej. Kwota wolna od potrąceń w przypadku renty otrzymywanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wynosi 651,96 zł netto. Kwota wolna od potrąceń w przypadku renty uzyskanej z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wynosi 500, 55 zł netto.

Kim jest i co może komornik?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Jego zadanie to wyegzekwowanie nieuregulowanych zobowiązań finansowych od dłużnika. Komornik pełni funkcję wykonawcy wyroku sądowego o przeprowadzeniu egzekucji.

Komornik działa przy sądzie rejonowym w tzw. rewirze. Jest to obszar właściwości sądu rejonowego bądź kilku sądów, w którym działa zazwyczaj więcej niż jeden wykonawca tej profesji. Należy mieć na uwadze fakt, iż komornik ma prawo dokonywać czynności terenowych w dni robocze w godzinach od 6 do 22. W szczególnych przypadkach, może złożyć dłużnikowi wizytę również w święta i dni wolne od pracy. Wówczas musi posiadać zezwolenie Prezesa Sądu Rejonowego.

Dłużnik powinien pamiętać o tym, iż komornik nie może zająć całego jego majątku. Posiada jednak szereg uprawnień określonych przez polskie prawo. Czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika? Przepisy prawne określają, że funkcjonariusz publiczny nie ma prawa do zajęcia:

 • kwoty wolnej od zajęcia,
 • świadczeń oraz alimentów wpływających na rachunek bankowy dłużnika,
 • rzeczy określonych w art. 826 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego?

Koszty egzekucji komorniczej zostały określone w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji. Komornikowi przysługuje zwrot kosztów gotówkowych, które poniósł w procesie egzekucji. Zaliczyć do nich można:

 • należności biegłych,
 • koszty ogłoszeń w pismach,
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
 • należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
 • koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Zgodnie z art. 40 wymienionej wyżej ustawy, komornik może żądać zaliczki od strony bądź innego uczestnika procesu egzekucyjnego, uzależniając czynność od jej uregulowania.

Art. 41. 1. Czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków, należy podjąć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki.

Jaka jest wysokość opłat egzekucyjnych?

Za dokonanie egzekucji komorniczej oraz inne czynności wymienione w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, komornik pobiera opłatę w wysokości 2 proc. wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejszą jednak niż 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższą niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Koszt ten ponosi wierzyciel, jeżeli składa wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Jeśli nie uiści określonej sumy wraz z wnioskiem, komornik wzywa go do zapłaty w terminie 7 dni.

Należy mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 46 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, do wysokości egzekwowanego świadczenia oraz jego zabezpieczenia, dolicza się również odsetki, koszty oraz inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji.

Zgodnie z art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik pobiera od zadłużonego opłatę stosunkową równą 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie opłaty są naliczane w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego?

W oparciu o art. 49§2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, komornik pobiera od dłużnika na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego, opłatę stosunkową równą 5 proc. wartości świadczenia pozostałego do egzekucji, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Naliczenie opłaty za umorzenie postępowania egzekucyjnego jest jednoznaczne z poinformowaniem o kosztach dłużnika. Komornik ma obowiązek wydać postanowienie o pokryciu kosztów przez dłużnika w ciągu 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia.


*- Materiał partnera.

Podziel się