Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzów Śląski, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, nr OP1L/00010269/8, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionej:

  1. Działka ewidencyjna nr 1453/6 o powierzchni 0,1622 ha, niezabudowana, cena wywoławcza: 85 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 8 500,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 9.00

Teren, na którym znajduje się działka nr 1453/6 o pow. 0,1622 ha został objęty ustaleniami decyzji nr 56/2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego o warunkach zabudowy z dnia 22.12.2022 r. Teren ten przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 8.500,00 zł należy wpłacić do dnia 19 października 2023 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 18 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 146 oraz na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się