• Home »
 • Informacje »
 • Burmistrz Olesna ogłasza III nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji

Burmistrz Olesna ogłasza III nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji

Burmistrz Olesna ogłasza III nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji

Burmistrz Olesna

ogłasza III nabór na stanowisko urzędnicze

inspektor ds. inwestycji

 1. Nazwa i adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 1. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. inwestycji, wymiar etatu: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne (o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku),
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego min. 3 lata stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • znajomość przepisów:
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa Prawo Budowlane,
 1. Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji,
 • znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw dotyczących inwestycji ogólnobudowlanych Gminy Olesno,
 • przygotowywanie  do realizacji inwestycji przyjętych przez Radę Miejską poprzez:
 • przygotowywanie zlecenia na opracowywanie projektów technicznych oraz kosztorysów inwestorskich i „ślepych”;
 • uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji uzgodnień;
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia budowlanego;
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowywanie zleceń na nadzór techniczny, autorski, geodezyjny, archeologiczny itp. nad realizowanymi inwestycjami;
 • bieżący nadzór nad realizowanymi inwestycjami Gminy, w tym w szczególności:
 • przekazywanie wykonawcom terenu budowy;
 • prowadzenie kontroli zgodności zakresu realizowanej inwestycji, jakości wykonywanych robót oraz kosztu inwestycji z dokumentacją techniczną, umową oraz przyjętym harmonogramem wykonawstwa i finansowania;
 • organizowanie i dokonywanie komisyjnych odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
 • egzekwowanie od wykonawców napraw wynikających z udzielonych gwarancji jakościowych i rękojmi na wady dotyczące wykonywanych przez nich inwestycji;
 • organizowanie i przeprowadzenie komisyjnych odbiorów pogwarancyjnych.
 • opracowywanie wymaganych przepisami  sprawozdań z realizacji inwestycji,
  • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno) wyposażony w windę, z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca wyjazdów w teren oraz kontaktów z instytucjami i jednostkami w zakresie realizacji zadań.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Określenie sposobu, terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć:

 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21,
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji” zamieszczonym na zaklejonej kopercie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17 listopada 2023 r. do godz. 1400.

Za termin złożenia dokumentów, uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 1. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

W przypadku zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb pracownika.

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

oświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)
oświadczenie – klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)
oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych.pdf (215,67KB)
INFORMACJA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
 2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: iod@olesno.pl.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.06.2018, str. 2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podziel się