Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw planowania przestrzennego i warunków zabudowy


Kontakt: Urząd Gminy w Rudnikach tel. 34 3595072
tel. 34 3595072 wew. 25

Szczegóły ogłoszenia

Wójt Gminy Rudniki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
podinspektora do spraw planowania przestrzennego i warunków zabudowy
w Urzędzie Gminy w Rudnikach
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2. Wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna lub architektura i urbanistyka lub budownictwo;
3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.Nieposzlakowana opinia;
5. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
IWYMAGANIA DODATKOWE
1. Staż pracy na stanowiskach związanych z realizowaniem spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub gospodarki przestrzennej;
2. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, obsługa poczty elektronicznej oraz posługiwanie się Internetem);
3. Samodzielność, komunikatywność i umiejętność sprawnej obsługi interesantów;
4. Terminowość, dokładność, odpowiedzialność;
5. Umiejętność pracy w zespole.

Termin składania dokumentów - 29.07.2021 r.

Szczegóły ogłoszenia dostępne na stronie Urzędu: http://bip.rudniki.pl/5944/988/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze.html

To ogłoszenie zostało wyświetlone 400 razy.