Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skrońsko, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00032934/1, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 222/65 o powierzchni 0,1132 ha (Bi – inne tereny zabudowane, W- grunty pod rowami). Adres nieruchomości: Skrońsko 50A. Nieruchomość zlokalizowana na w centrum miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola, terenów zielonych oraz rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Kształt działki umożliwia jej efektywne zagospodarowanie. Teren lekko pochyły w kierunku północno-zachodnim. Zachodnia część działki porośnięta krzewami i pojedynczymi drzewami. W pobliżu media, tj. sieć wodociągowa i energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, wykonanym z cegły, o powierzchni zabudowy około 80 m2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski działka nr 222/65 o powierzchni 0,1132 ha znajduje się na terenach zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 44.000,00 zł brutto

Wysokość wadium: 4.400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2023 r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się