Jak wspierać naszą przedsiębiorczość

Jak wspierać naszą przedsiębiorczość

O oleskim rynku pracy, emigracji zarobkowej młodzieży, dofinansowaniach dla firm i instytucji, czy sposobach wsparcia lokalnej przedsiębiorczości dyskutowano w czwartek 30 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie podczas konferencji “Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim”.

Konferencja była podsumowaniem cyklu spotkań gospodarczych poświęconych wsparciu rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim o pieniądze krajowe, jak i unijne do 2020 roku.

W konferencji udział wzięli między innymi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, Stanisław Belka, starosta oleski, Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna, Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. Na spotkaniu obecni byli również senator Aleksander Świeykowski, władze samorządowe gmin powiatu oleskiego oraz lokalni przedsiębiorcy.

W zgrabny sposób przedstawiono kilka prezentacji. Po przywitaniu uczestników przez Sylwestra Lewickiego, głos zabrał Andrzej Buła w przemówieniu pod tytułem “Wyzwania stojące przed województwem opolskim”.

Kilka ciekawych informacji zostało przedstawionych w prezentacji Jacka Suskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

– W końcu lutego 2015 roku w powiecie oleskim zarejestrowane były 5 503 podmioty gospodarcze. Stanowiło to 5,5% wszystkich podmiotów w województwie opolskim,

– W końcu marca 2015 w powiecie oleskim zarejestrowanych bezrobotnych było 2 041 osób, co stanowi 4,8% ogółu bezrobotnych w województwie,

– W powiecie oleskim stopa bezrobocia jest niższa w stosunku do stopy bezrobocia w całym województwie. W końcu marca 2015 wynosiła 8,5%.

– W powiecie oleskim 14 osób bezrobotnych przypada na 1 propozycję pracy, podczas gdy w województwie jest to 16 osób.

– Biorąc pod uwagę strukturę bezrobocia, powiat oleski na tle całego województwa wyróżnia się przede wszystkim większym odsetkiem mieszkańców wsi oraz młodzieży oraz mniejszym odsetkiem osób starszych i długotrwale bezrobotnych. W powiecie oleskim 35,9% stanowią osoby bezrobotne w wieku do 30 lat.

– Zawody deficytowe w powiecie oleskim to: tapicer, technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, sekretarka, monter maszyn i urządzeń produkcyjnych,

– Zawody nadwyżkowe w powiecie oleskim to: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik handlowiec, barman.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie w 2015 roku będzie dysponował kwotą w wysokości 230 000 złotych Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to pomoc dla pracodawców inwestujących w kadry.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie można przeznaczyć na:

– doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych pracodawców,

– kursy i studia podyplomowe,

– egzaminy potwierdzające umiejętności, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe,

– badania lekarskie i psychologiczne,

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


O wsparciu przedsiębiorczości w ramach RPO WO 2014-2020 mówił Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Wiele czasu poświęcono również na temat wsparcia szkolnictwa zawodowego, a prezentację na ten temat przedstawił Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO.

– Możemy prosić państwa przedsiębiorców, żebyście nas wspierali – mówił w podsumowaniu wystąpień Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. – Żeby nasza współpraca z sektorem biznesu szła w kierunku wspierania młodych ludzi, angażowania ich w różne ciekawe projekty. Tak sobie, kiedyś pomyślałem, że dla młodych ludzi najważniejsze jest to, żeby poczuli się potrzebni. 

Na spotkaniu przedsiębiorcy poruszali różne tematy, między innymi emigracji młodych z Olesna do większych miast i za granicę, liczbie kontroli różnych instytucji, które nękają przedsiębiorców, szkoleniu uczniów i pracowników czy przyciągnięciu inwestorów do miast powiatu oleskiego.

 Damian Pietruska

*- Zdjęcia Mirosław Dedyk.

Podziel się