• Home »
  • Informacje »
  • Marszałek Buła w Oleśnie o ewentualnym utworzeniu województwa częstochowskiego

Marszałek Buła w Oleśnie o ewentualnym utworzeniu województwa częstochowskiego

Marszałek Buła w Oleśnie o ewentualnym utworzeniu województwa częstochowskiego

We wtorek 29 grudnia na sesji Rady Powiatu w Oleśnie poruszany był temat ewentualnego utworzenia województwa częstochowskiego, w którym miałby się znaleźć powiat oleski. Do sprawy odniósł się Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

– W niektórych przekazach medialnych pojawiła się sugestia, że jest propozycja utworzenia nowego województwa częstochowskiego z pewnym zamysłem, żeby powiat oleski był częścią nowo utworzonego województwa – mówi Andrzej Buła. – My jako sejmik województwa opolskiego podjęliśmy rezolucję w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej Województwa Opolskiego. Nie wyobrażałem sobie, żeby do państwa w tej sprawie nie przyjechać i nie złożyć tej rezolucji na ręce pani przewodniczącej i pana starosty oraz chwilę przynajmniej na ten temat porozmawiać.


Sprawę skomentowała również Ewa Cichoń, przewodnicząca rady powiatu oleskiego oraz dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego.

– Chciałabym tutaj zwrócić jeszcze uwagę na aspekt historyczny, bo rzeczywiście my od samego początku byliśmy związani z Opolszczyzną.

Oto treść rezolucji podjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego:

Sejmik Województwa Opolskiego stoi na stanowisku pełnej integralności i nienaruszalności terytorialno-administracyjnej Województwa Opolskiego, którego fundamenty zostały określone: w ustawach z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U.  Nr 96, poz. 603 ze zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015, poz. 1392), ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów obwieszczeniem z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. 2010, nr 48, poz. 654), oraz w strategii Województwa Opolskiego do 2020 roku przyjętej uchwałą Nr XXV/325/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Wielkie znaczenie ma również zaciągnięte zobowiązanie o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie określonym w decyzji Komisji Europejskiej dla Województwa Opolskiego. Powyższe akty prawne stanowią podstawę realizacji polityki rozwojowej w regionie i umacniania więzi regionalnej wspólnoty samorządowej.

Sejmik Województwa Opolskiego zwraca się z apelem o niepodejmowanie nieuprawnionych i niepopartych rzeczowymi argumentami inicjatyw i zgłaszanie propozycji podziału Województwa Opolskiego, które w rzeczywistości doprowadziłyby do pogorszenia warunków wykonywania zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, zaburzenia regionalnych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych – a więc do zniszczenia budowanego od lat poczucia przynależności regionalnej i zaufania mieszkańców do władzy publicznej.

Sejmik Województwa Opolskiego jednoznacznie podkreśla, że dążeniem władz Województwa, do jego powstania 1 stycznia 1999 roku, jest utrwalenie statusu regionu otwartego na świat, wielokulturowego, regionu przyjaznego zamieszkaniu i konkurencyjnej gospodarki, regionu uczestniczącego we współpracy międzynarodowej, z dobrze wykształconym i aktywnym społeczeństwem.

Sejmik Województwa Opolskiego potwierdza nieustanne podejmowanie i wspieranie działań, które zapewnią dynamiczny i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, spójność społeczno-gospodarczą i przestrzenną regionu przy zachowaniu tożsamości, specyfiki dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych Śląska Opolskiego.


 Damian Pietruska

IMG_2140

Podziel się