Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Rudniki, dnia 27.02.2023 r.

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchnią według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości wraz z powierzchnią:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki położonej w Rudnikach, oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0019.AR_1.347/7, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą
Kw nr OP1L/00050421/4.

Powierzchnia nieruchomości:

Działka oznaczona nr 347/7 o pow. 0,8055 ha, ozn. symbolem : ŁIV – 0,1280 ha

PsV – 0,4463 ha

RIVb – 0,1899 ha

RV – 0,0413 ha

Opis nieruchomości:

– działka nr 347/7 stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Rudnikach, zlokalizowana w sąsiedztwie terenów produkcyjno-usługowych /od wschodu/ oraz terenów rolnych /od zachodu/. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 347/6 – drogę wewnętrzną. Działka nieogrodzona, niezabudowana o kształcie nieregularnego wieloboku. Działka stanowi niezagospodarowany teren o jednorodnej powierzchni, porośnięty trawą i drzewami samosiejkami. Kształt i wielkość działki generuje możliwości inwestycyjne

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP.

Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) w ok 35% pow. w części wschodniej działka znajduje się w strefie osadniczej produkcyjno-usługowej oznacz. O.PU, pozostała część znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej chronionej oznacz. N.RLE.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Zarządzenie Nr 0050.5.2023 z dnia 11.01.2023 r. wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Na mocy przepisu art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) Gmina Rudniki zastrzega sobie umowne prawo odkupu przedmiotowej nieruchomości w okresie 4 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości.

Na mocy przepisu art. 596 kodeksu cywilnego gmina Rudniki zastrzega sobie prawo bezterminowego, umownego pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza

– dotyczy działki nr 347/7 – 150 000,00 zł ustalona Zarządzeniem nr 0050.5.2023
Wójta Gminy Rudniki z dnia 11.01.2023 r. – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

Wadium:

– dotyczy działki nr 347/7 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 27.03.2023 r. w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów
nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem
„wadium na nabycie działki nr 347/7, obręb Rudniki”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1 500,00 zł.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zwolnienia z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 347/7 odbędzie się

31 marca 2023 r. o godz. 11 00,

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A.

Informacje dodatkowe:

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

3) w przypadku osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

5) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

6) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim objętych ustawową wspólnością małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 23.02.2023 r.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 lub 20 w godz. 7.30 do 15.00.

Grzegorz Domański

/-/ Wójt Gminy Rudniki

Podziel się