• Home »
  • Ogłoszenia publiczne »
  • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Dobrodzień, 28.06.2023 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały Nr LIV/473/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2023r. zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2023r., Rada Miejska w Dobrodzieniu przyjęła Uchwałę Nr LV/485/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Dobrodzień, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

Rada Miejska w Dobrodzieniu podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Burmistrz Dobrodzienia
Andrzej Jasiński

Podziel się