• Home »
 • Informacje »
 • Już wkrótce odbędzie się przetarg na sprzedaż działki z byłym przedszkolem w Wojciechowie

Już wkrótce odbędzie się przetarg na sprzedaż działki z byłym przedszkolem w Wojciechowie

Już wkrótce odbędzie się przetarg na sprzedaż działki z byłym przedszkolem w Wojciechowie

Już 9 stycznia 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie odbędzie się przetarg na sprzedaż dwóch działek w Wojciechowie – jedna z budynkiem po dawnym przedszkolu, a druga z przylegającym placem zabaw.

Co ważne, do przetargu mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne i prawne, po spełnieniu warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza za obie działki wynosi 499.000 złotych netto. Należy podkreślić, że osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu muszą wpłacić wadium w kwocie 50 tys. zł najpóźniej do 3 stycznia!

Na sprzedaż w drodze przetargu jest nieruchomość w Wojciechowie składająca się z działek nr 575 i 576 o łącznej powierzchni 0,2521 ha.

Na pierwszej działce (nr 576) znajduje się budynek po dawnym przedszkolu. To spory, dwukondygnacyjny obiekt, o powierzchni użytkowej 230 m². Jak informuje gmina w ogłoszeniu, przeprowadzano w nim bieżące remonty zgodnie z książką obiektu budowlanego.

Druga działka o powierzchni 0,1221 ha to dawny, przyprzedszkolny plac zabaw. Działka jest niezabudowana.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telefoniczną. Brak sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie nieczystości następuje do szamba.

Działka nr 576 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Okrzei w Wojciechowie.

PRZETARG  odbędzie się w dniu 9 stycznia 2024 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 – sala nr 114.

Wszelkich informacji o przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, pokój nr 211, telefon 343509181 e-mail: romank@olesno.pl lub/i na stronie internetowej urzędu www.olesno.pl.

Jak informuje Forbes:

Rynek nieruchomości już od lat pozostaje stabilnym i bezpiecznym sektorem inwestycyjnym. Stał się tym bardziej jedną z najlepszych form lokowania kapitału po wrześniowej decyzji NBP o obniżeniu stóp procentowych aż o 75 pb. Eksperci prognozują po niej dalszy wzrost inflacji w Polsce, a przy tak wysokiej inflacji większość inwestorów zastanawia się, w co zainwestować, aby nie stracić. Szanse na ochronę kapitału nie są duże, np. trzymanie pieniędzy w banku w dzisiejszej sytuacji zawsze wiązać się będzie ze stratą. Dla osób dysponujących dużym budżetem jednym z najlepszych rozwiązań jest obecnie właśnie inwestowanie w nieruchomości.

Ceny mieszkań w Polsce systematycznie rosną — zgodnie z najnowszymi prognozami opublikowanymi przez analityków PKO BP, do końca 2023 roku wzrosną jeszcze nawet o 10 proc., co zapewnia długoterminową ochronę kapitału. Decyzji o zakupie nieruchomości na potrzeby własne sprzyja wspomniane obniżenie stóp procentowych oraz program tanich kredytów 2 proc.

Oto wszystkie szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej w Wojciechowie

BURMISTRZ OLESNA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olesno położonej w miejscowości Wojciechów przy ulicy Okrzei 1, składającej się dwóch działek ewidencyjnych, oznaczonych w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie numerami 576 i nr 575 o łącznej powierzchni 0,2521 ha.

 1. Działka nr 576 o powierzchni 0,1300 ha, obręb ewidencyjny 160803_5.0001, KW nr OP1L/00011436/7:
 2. Działka nr 575 o powierzchni 0,1221 ha, obręb ewidencyjny 160803_5.0001, WOJCIECHÓW, KW nr OP1L/00003171/2.

I. Działka nr 576 zabudowana jest budynkiem o następujących parametrach:

1. Budynek znajdujący się na działce jest dawnym budynkiem przedszkola zlokalizowanym przy ulicy Okrzei 1. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1937 roku w technologii tradycyjnej murowanej. W budynku przeprowadzano bieżące remonty zgodnie z książką obiektu budowlanego.

Parametry budynku:

 • powierzchnia użytkowa: 230,00 m2
 • pow. zabudowy: 185,40 m2
 • kubatura: 1040,00 m2
 • pow. całkowita: 280,00 m2

2. Działka nr 576 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Okrzei w Wojciechowie o nawierzchni bitumicznej.

3. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telefoniczną. Brak sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie nieczystości następuje do szamba.

4. Sąsiedztwo stanowią tereny o zabudowie mieszkaniowej. Teren działki jest zagospodarowany, częściowo ogrodzony płotem drewnianym na podmurówce, częściowo siatką metalową na słupkach stalowych, a od strony wschodniej brak ogrodzenia.

5. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu określone jest na podstawie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno zatwierdzonego Uchwałą nr LVII/430/22 z dnia 26 maja 2022r. Według studium przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach usług oświaty ozn. symb. UO.

6. Nieruchomość jest sprzedawana w oparciu o dane ewidencyjne określone w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie a wznawianie granic ewidencyjnych odbywa się kosztem i staraniem nabywców.

7. Sprzedaż następuje na podstawie Uchwały Nr LXVI/490/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno i Zarządzenia Nr 79.2023 Burmistrza Olesna z dnia 18 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.

8. Działka nr 576 (dawny numer przed modernizacją to 132 km. 11) była przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego którego rozstrzygnięcie wyznaczono na dzień 19 maja 2023 roku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak osób zainteresowanych udziałem w licytacji.

II. Działka nr 575 o powierzchni 0,1221 ha,

1. Parcela jest działką niezabudowaną stanowiącą dawny plac zabaw dla dzieci uczęszczających do znajdującego się na sąsiedniej działce 576 dawnego Przedszkola w Wojciechowie.

2. Dla działki nr 575 wydana jest Decyzja Nr Z.III.6730.38.2023 Burmistrza Olesna z dnia 06 czerwca 2023 roku o warunkach zabudowy, która stała się ostateczna 05.07.2023 roku.

3. W Decyzji nr Z.III.6730.38.2023 ustalone są m.in. następujące parametry:

a. szerokość elewacji frontowej – od 8m do 16m,

b. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu – od 3m do 5m,

c. dach główny dwuspadowy ze spadkiem głównych połaci dachu od 250 do 450,

d. wysokość głównej kalenicy – do 9m,

e. kierunek głównej kalenicy – równolegle względem frontu działki (lub w sposób zbliżony).

4. Sprzedaż działki nr 575 następuje na podstawie Uchwały nr LXVI/489/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 grudnia 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 79.2023 Burmistrza Olesna z dnia 18 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.

Nieruchomość składająca się z działek nr 575 i 576 przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego niegraniczonego do którego mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne i prawne, po spełnieniu warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

– wartość nieruchomości:

Działka nr 576 : 312.700 złotych netto
Działka nr 575 : 108.600 złotych netto

– cena wywoławcza: 499.000 złotych netto

– wadium: 50.000 – złotych

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

PRZETARG  odbędzie się w dniu 09 stycznia 2024 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 – sala nr 114.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 50.000 – złotych najpóźniej do dnia 03 stycznia 2024 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego Gminy Olesno) na konto nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 – tytuł przelewu: „wadium – I przetarg na sprzedaż działek nr 575 i 576 w Wojciechowie.

O wysokości postąpienia – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej – decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium;
 2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych;
 3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium w przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej w sposób określony w protokole uzgodnień, który zostanie sporządzony przed zawarciem właściwej umowy notarialnej.

Termin i miejsce zawarcia  umowy, wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.11.2023 roku.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, pokój nr 211, telefon 343509181 e-mail: romank@olesno.pl lub/i na stronie internetowej urzędu www.olesno.pl.

Olesno dnia 06 listopada 2023 roku

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki


*- Artykuł sponsorowany.

Mapy pozyskane z:

www.openStreetMap.org

https://www.geoportal.gov.pl/

Podziel się