Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00047099/3, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: 160802_5.0441, NOWA WIEŚ, Miejscowość: Nowa Wieś, działka ewidencyjna nr 167/4 o powierzchni 0,1164 ha (R – grunty orne).

Opis w/w nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Olesno – Byczyna. Posiada urządzony zjazd z drogi. Ma kształt trapezu. Otoczenie oraz sąsiedztwo stanowi głównie rozproszona zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość jest niezabudowana. Porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość nieogrodzona. W pobliżu zlokalizowane sieci: wodociągowa, telekomunikacyjna i energetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla działki nr 167/4 o powierzchni 0,1164 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność. Teren, na którym znajduje się działka nr 167/4 o pow. 0,1164 ha został objęty ustaleniami decyzji nr 22/2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego o warunkach zabudowy z dnia 26.05.2023 r. Teren ten przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza: 56.000,00 zł brutto

Wysokość wadium: 5.600,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2024 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 15 lutego 2024 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Nowa Wieś i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 156 lub 125 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się