Pozew o zapłatę – skuteczny sposób dochodzenia należności

Pozew o zapłatę – skuteczny sposób dochodzenia należności

Sprawy o zapłatę są jednym z najczęściej występujących rodzajów postępowań w sądach cywilnych. Obejmują one szeroki zakres sytuacji, w których strony spornej transakcji nie dochodzą wykonania zobowiązań, takich jak umowy sprzedaży, najmu czy wykonania usługi.

Kiedy warto złożyć pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę należy złożyć w sytuacji, gdy:

 • posiadamy niezaspokojoną wierzytelność,
 • upomnienia nie przynoszą żadnego rezultatu,
 • brak widoków na to, że druga strona dobrowolnie ureguluje swoją zaległość.

Jak złożyć pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę należy złożyć w sądzie właściwym miejscowo dla pozwanego. W pozwie należy wskazać:

 • strony postępowania,
 • wartość przedmiotu sporu,
 • żądanie pozwu,
 • uzasadnienie żądania,
 • dowody na poparcie żądania.

Opłata sądowa od pozwu o zapłatę

Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Do wartości przedmiotu sporu zalicza się kwotę dochodzonego roszczenia, a także koszty procesu, które mogą być przyznane stronie powodowej w przypadku wygranej sprawy.

Możliwe tryby postępowania o zapłatę

Istnieje kilka trybów postępowania o zapłatę, które różnią się od siebie m.in.:

 • szybkością postępowania,
 • kosztami postępowania,
 • możliwością wniesienia środków zaskarżenia.

Do najczęstszych trybów postępowania o zapłatę należą:

 • postępowanie upominawcze,
 • postępowanie uproszczone,
 • postępowanie nakazowe,
 • elektroniczne postępowanie upominawcze.

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest najszybszym i najprostszym trybem postępowania o zapłatę. W tym trybie sąd wydaje nakaz zapłaty, który ma charakter tytułu wykonawczego. Nakaz zapłaty może zostać wydany, jeżeli powód przedłoży dowód, że roszczenie jest wymagalne i niewątpliwe.

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone jest przeznaczone dla spraw o stosunkowo niewielkiej wartości przedmiotu sporu. W tym trybie postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, a strony mają ograniczoną możliwość składania wniosków dowodowych.

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe jest przeznaczone dla spraw, w których istnieje tzw. klauzula wykonalności. Klauzula wykonalności to postanowienie sądu, które nadaje wydanemu przez sąd nakazowi zapłaty charakter tytułu wykonawczego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), zwane e-sądem, jest nową w polskiej procedurze procedurą sądową, umożliwiającą łatwiejsze dochodzenie swoich należności. W tym trybie postępowanie jest prowadzone w całości w formie elektronicznej.

Wybór odpowiedniego trybu postępowania

Wybór odpowiedniego trybu postępowania o zapłatę jest uzależniony od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Ważne jest, aby dokonać wyboru, który pozwoli na szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Postępowanie upominawcze jest najszybszym i najprostszym trybem postępowania o zapłatę. W tym trybie sąd wydaje nakaz zapłaty, który ma charakter tytułu wykonawczego. Nakaz zapłaty może zostać wydany, jeżeli powód przedłoży dowód, że roszczenie jest wymagalne i niewątpliwe.

Wymagania dla wydania nakazu zapłaty

Aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty, powód musi przedłożyć dowód, że roszczenie jest wymagalne i niewątpliwe. Dowód ten może być złożony w formie:

 • dokumentu,
 • zeznań świadków,
 • opinii biegłego.

Dokumentem, który może stanowić dowód wymagalności roszczenia, jest np. faktura, umowa, protokół odbioru robót. Dowód niewątpliwości roszczenia może być złożony w formie np. oświadczenia pozwanego o uznaniu roszczenia, zeznań świadków, opinii biegłego.

Skutki wydania nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że na jego podstawie wierzyciel może prowadzić egzekucję komorniczą

Niezależnie od wybranego trybu postępowania, wszczęcie sprawy sądowej w sprawach o zapłatę z reguły poprzedzone jest wezwaniem do zapłaty. Dla osób borykających się z takimi sprawami, istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika, który zagwarantuje kompleksową obsługę i reprezentację przed sądem.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się