Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzów Śląski, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00060748/5, gdzie w dziale IV brak wpisów. W dziale III księgi wieczystej wpis: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE służebność przesyłu na rzecz DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – miasto, Obręb ewidencyjny: 160802_4.0046, GORZÓW ŚLĄSKI, Miejscowość: Gorzów Śląski, działka ewidencyjna nr 1455/3 o powierzchni 0,2386 ha (Ł – łąki trwałe).

Opis w/w nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana w centrum miasta, przy ul. Powstańców Śląskich. Ma kształt prostokąta. Otoczenie oraz sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość niezabudowana. Porośnięta roślinnością niską. Nieruchomość nieogrodzona. Przylega bezpośrednio do ul. Powstańców Śląskich. W ul. Powstańców Śląskich zlokalizowane sieci: kanalizacyjna, gazowa, wodociągowa i energetyczna. Przez działkę nr 1455/3 w części południowej przebiega gazociąg średniego ciśnienia PE DN90. Pas technologiczny gazociągu o szerokości 1m i długości 83 m. Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem i na czas nieoznaczony, polegająca na prawie posadowienia, prowadzenia i utrzymania na nieruchomości obciążonej podziemnej sieci gazociągu średniego ciśnienia PE DN90 oraz prowadzenia jego eksploatacji, a w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu osób przez przedsiębiorstwo przesyłowe upoważnionych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo przesyłowe posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, w celu dokonania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii, w tym dokonywania wymiany urządzeń lub innych niezbędnych ich elementów, obowiązku znoszenia przez ustanawiającego ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego gazociągu o szerokości 1 m i długości 83 m, oznaczonego na mapie przebiegu przesyłu, stanowiącej załącznik do umowy przesyłu, a także korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gazociągu, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska – bliżej opisane w § 3 aktu notarialnego z dnia 12.09.2023 r. Rep.A nr 6299/2023.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla działki nr 1455/3 o powierzchni 0,2386 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzów Śląski, plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski działka nr 1455/3 o powierzchni 0,2386 ha znajduje się na terenach trwałych użytków zielonych i zadrzewień. Teren, na którym znajduje się działka nr 1455/3 o pow. 0,2386 ha został objęty ustaleniami decyzji nr 57/2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego o warunkach zabudowy z dnia 22.12.2022 r. Teren ten przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza: 197.000,00 zł brutto

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2024 r. o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tj. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 19.700,00 zł należy wpłacić do dnia 29 lutego 2024 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54-8909-1058-2005-0000-0013-0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Gorzów Śląski i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 156 lub 125 oraz na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się