Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skrońsko, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00012354/5, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionej:

Działka ewidencyjna nr 2 o powierzchni 0,2232 ha (Ps – pastwiska, W- grunty pod rowami) i działka ewidencyjna nr 3 o powierzchni 0,2668 ha (B – tereny mieszkaniowe). Adres nieruchomości: Skrońsko 26.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Skrońsko, bezpośrednio przy drodze publicznej gminnej i powiatowej. Działki mają nieregularny kształt wielokąta. Nieruchomość porośnięta jest trawami, krzewami i drzewami, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz trwałych użytków zielonych. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Nie jest ogrodzona. Na działce nr 3 posadowiony jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 415,65 m². Budynek to dawny dwór z przełomu XVIII/XIX wieku wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gorzów Śląski z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski, działki nr 2 i nr 3 znajdują się na terenach zabudowy usługowej.

cena wywoławcza: 285 000,00 zł brutto;

wysokość wadium: 28 500,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 7 marca 2024 r.(data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54 – 8909 – 1058 – 2005 – 0000 – 0013 – 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Skrońsko i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 156 lub 125 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się