Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Rudniki, dnia 19.02.2024 r.

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchnią według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości wraz z powierzchnią:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

– działki oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/3 położonej w Jaworznie Polesiu
o pow. 0,0846 ha, ozn. symbolem R VI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą
Kw nr OP1L/00026379/7,

– działki oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/4 położonej w Jaworznie Polesiu
o pow. 0,0844 ha, ozn. symbolem R VI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą
Kw nr OP1L/00026379/7,

– działki oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/5 położonej w Jaworznie Polesiu
o pow. 0,0844 ha, ozn. symbolem R VI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą
Kw nr OP1L/00026379/7.

Opis nieruchomości:

– działka nr 120/3 stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Polesiu, dojazd do działki stanowi droga gminna utwardzona o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne, w okolicy duże skupiska lasów. Działka w kształcie prostokąta o długości dłuższego boku ok 41 m, nieogrodzona, konfiguracja terenu jest płaska, działka stanowi ugór, porośnięta pojedynczymi samosiejkami sosny. W odległości 80 metrów od północnej granicy działki znajduje się sieć elektryczna, zaś w odległości 170 m sieć wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki z dnia 8 sierpnia 1997 roku (uchwała nr XXVIII/161/97 Rady Gminy W Rudnikach z dnia 8 sierpnia 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) działka znajduje się w terenach zabudowy letniskowej UTL.

– działka nr 120/4 stanowi własność gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Polesiu, dojazd do działki stanowi droga gminna utwardzona o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne, w okolicy duże skupiska lasów. Działka w kształcie prostokąta o długości dłuższego boku równego ok 40 m, nieogrodzona, konfiguracja terenu jest płaska, działka stanowi ugór, porośnięta brzozami. W odległości około 130 metrów od północnej granicy znajduje się sieć elektryczna, zaś w odległości 200 m sieć wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki z dnia 8 sierpnia 1997 roku (uchwała nr XXVIII/161/97 Rady Gminy W Rudnikach z dnia 8 sierpnia 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) działka znajduje się w terenach zabudowy letniskowej UTL.

– działka nr 120//5 stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Polesiu, dojazd do działki stanowi droga gminna utwardzona o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne, w okolicy duże skupiska lasów. Działka w kształcie prostokąta o długości dłuższego boku ok 40 m, nieogrodzona, konfiguracja terenu jest płaska, działka stanowi ugór, na działce nie ma zasiewów, znajdują się natomiast dwa drzewa sosny oraz pojedyncze samosiejki brzozy. W odległości 170 metrów od północnej granicy działki znajduje się sieć elektryczna, zaś w odległości 240 m siec wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki z dnia 8 sierpnia 1997 roku (uchwała nr XXVIII/161/97 Rady Gminy W Rudnikach z dnia 8 sierpnia 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) działka znajduje się w terenach zabudowy letniskowej UTL.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – Zarządzenie Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Rudniki z dnia 04.01.2024 r. wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza:

– dotyczy działki nr 120/3 – 25 500,00 zł ustalona Zarządzeniem nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Rudniki
z dnia 04.01.2024 r., do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

– dotyczy działki nr 120/4 – 25 400,00 zł ustalona Zarządzeniem nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Rudniki
z dnia 04.01.2024 r., do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

– dotyczy działki nr 120/5 – 25 400,00 zł ustalona Zarządzeniem nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Rudniki
z dnia 04.01.2024 r., do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

Wadium:

– dotyczy działki nr 120/3 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 18.03.2024 r. w pieniądzu w wysokości 2 550,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 120/3, obręb Jaworzno Polesie”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 260 zł

– dotyczy działki nr 120/4 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 18.03.2024 r. w pieniądzu w wysokości 2 540,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 120/4, obręb Jaworzno Polesie”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 260 zł

– dotyczy działki nr 120/5 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 18.03.2024 r. w pieniądzu w wysokości 2 540,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 120/5, obręb Jaworzno Polesie”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 260 zł

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zwolnienia z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu:

– I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/3 odbędzie się
22 marca 2024 r. o godz. 11.30,
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A.

– I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/4 odbędzie się
22 marca 2024 r. o godz. 12.00,
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A.

– I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/5 odbędzie się
22 marca 2024 r. o godz. 12.30,
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A.

Informacje dodatkowe:

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,
2) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
3) w przypadku osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
4) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
5) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
6) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim objętych ustawową wspólnością małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa
w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 15.02.2024 r.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 34/ 3595-072 wew. 18; 34/ 399-94-18 w godz. 7:30 do 15:00.

Podziel się