II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Boroszowie  przy drodze powiatowej nr 1930 O Boroszów – Biskupice oznaczona numerami geodezyjnymi działek jako 800/76 i 801/76 o łącznej powierzchni 0,2121 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00030435/9.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, zatwierdzonym uchwałą nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Oleśnie, z dnia 28 grudnia 2015 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduję się na terenach zabudowy zagrodowej (symbol M). Dla działek nr 800/76 i 801/76 została wydana Decyzja nr III-7331/121/09 o warunkach zabudowy z dnia 29 stycznia 2010 roku, zmieniona Decyzją nr III.6730.156.2013 o warunkach zabudowy z dnia 14 stycznia 2014 roku, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z możliwością lokalizacji funkcji usługowej w parterze, wraz z infrastrukturą techniczną. Data I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 03 października 2019 roku.

Cena wywoławcza: 35.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

         Przetarg odbędzie się 16.12.2019 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 12.12.2019 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Ustalenia te są zawarte w Zarządzeniu  Nr 72.2019 Burmistrza Olesna z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.

Nieruchomości przedstawiane do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pok. nr 103 tel.: 34-350-91-85; 34-350-91-64. www.bip.olesno.pl

Olesno, dnia 08 listopada 2019 roku

             Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Podziel się