Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Pierwszym Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzów Śląski, stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00016129/7, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów: Województwo: opolskie, Powiat: oleski, Jednostka ewidencyjna: Gorzów Śląski – miasto, Obręb ewidencyjny: 160802_4.0046, GORZÓW ŚLĄSKI, Miejscowość: Gorzów Śląski, działka ewidencyjna nr 2121 o powierzchni 0,1049 ha (Ps – pastwiska).

Opis w/w nieruchomości: Działka budowlana o kształcie trapezu. Otoczenie oraz sąsiedztwo stanowią głównie tereny niezabudowane oraz tereny zabudowane mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość jest niezabudowana. Porośnięta roślinnością niską. Nieruchomość nieogrodzona. Działka zlokalizowana na obrzeżach miasta, w południowej części, nieopodal ul. Ks. Józefa Olszoka i ul. Karola Miarki. W pobliżu zlokalizowane sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Przez działkę, równolegle do jej południowej granicy w odległości około 7m biegnie napowietrzna linia energetyczna 15kV, która ogranicza możliwość korzystania z działki ze względu na konieczność zachowania strefy ochronnej dla tej linii w odległości do 4 m od skrajnych przewodów tej linii.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren, na którym znajduje się działka nr 2121 o pow. 0,1049 ha został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 02-04-2007r. w sprawie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy). Teren ten przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem działalności gospodarczej nie kolidującej z funkcją mieszkaniową, w lokalach użytkowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Cena wywoławcza: 77.000,00 zł brutto

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. o godzinie 9⁰⁰ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tj. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 7.700,00 zł należy wpłacić do dnia 7 marca 2024 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54-8909-1058-2005-0000-0013-0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, na tablicach informacyjnych w miejscowości Gorzów Śląski i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 156 lub 125 oraz na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
Rafał Kotarski

Podziel się